Ne donositi Odluku o privremenim objektima

199

Predsjedniku Opštine Budva

Odbornicima SO Budva

Medijima

Poštovani,

Imajući u vidu aktivnosti SO Budva, a koji se odnose na donošenje Odluke o privremenim objektima, želim da ukažem na sljedeće razloge zbog kojih predloženu odluku ne bi trebalo donijeti.

Napominjem da se ovim putem u javnosti oglašavam kao izvršni direktor a.d. Jadranski sajam, istupajući ne samo iz ugla interesa naše kompanije, već i ukupne poslovne aktivnosti u Budvi.

Ističemo sledeće momente:

  1. Plan koji će se naći na Dnevnom redu Skupštine nije nastao kao rezultat usaglašavanja donosioca  i onih na koje  se Plan odnosi, već na arbitrarni način. Ovakav oktroisani način predlaganja je nažalost, praćen i unisonim izvještavanjem javnih medija koji nijesu poklonili pažnju stavovima onih na koje se plan upravo odnosi. Na ovaj način, došlo je do ne samo dezavuisanja stavova i interesa korisnika, već jednostranog neobjektivnog informisanja građana.
  2. Ukupna rasprava o Planu, kao i njeni učesnici, sudeći po izvodima iz medija, pokazala je da se u raspravi operiše terminima siva ekonomija, legalnost, što je zaista uvredljivo za učesnike sajamske manifestacije koja se 44 godine zaredom održava. U ovakvom kontekstu pominjanje naših izlagača, koji su svoje obaveze prema državi uredno  izmirivali, nije samo uvredljivo već i neoubičajeno za način upravljanja gradom sa tako dugom tradicijom.
  3. Iako svjestan da živimo u društvima koja baštine nedemokratske tradicije, dužan sam da istaknem da je i u našoj zemlji vidljiv kritički odnos prema ishitrenim i iznenadnim promjenama  uslova poslovanja. Ovdje je riječ o takvoj odluci koja ne ostavlja vremena i prostora da se oni, na koje bi se takva odluka odnosila, na bilo koji način mogli prilagoditi. Pozivam odbornike da navedene argumente imaju u vidu i odbace odluku koja proizvodi ne samo neželjene ekonomske već i veoma loše socijalne posledice.
  4. Ovakav Predlog i način donošenja odluka vodi daljem slabljenju institucionalnog povjerenja kao jednog od bitnih elemenata socijalnog kapitala zajednice. Izgradnja povjerenja kroz učešće građana u javnim raspravama, NVO, kao i na druge načine predstavlja jedan od stubova stabilnosti društva, ali takođe ima snažan uticaj i na ekonomski razvoj. Ostvareni rezultati Opštine tokom ove godine koji se mjere m2i mI, a ne kolometrima izgrađenih ulica svjedoče da u postojećem ambijentu ni budžet od cca 30.000.000€ građana Budve nije mogao dati više rezultata.
  5. Predlagači Plana koji traže bezuslovnu podršku treba da imaju u vidu da se povjerenje stiče ostvarenim aktivnostima i rezultatima.
  6. Kao što se ni u našoj lokalnoj zajednici ne radi na izgradnji povjerenja građana i loklane uprave ovih dana smo svjedoci da i unutar lokalne vlasti ne postoje dovoljne zalihe povjerenja jer se i sam opstanak vlasti uslovljava zahtjevanom bezuslovnom podrškom Planu za koji smo uvjereni da treba biti odbačen  ili značajno korigovan.
  7. Redosled tematike u javnoj raspravi kao i odlučivanja u organima lokalne  vlasti trebalo bi da bude obrnut. Naime, trebalo bi otvoriti raspravu o planovima i projektima za lokacije na kojima se sada nalaze privremeni objekti, potom sa strateškog i načelnog nivoa ići na kandidovanje konkretnih projekata i rješenja. Tek nakon ovih koraka treba raspravljati o uklanjanju privremenih objekata u odgovarajućem roku.
  8. Moram ponoviti činjenicu koja je svima poznata, a odnosi se na fakt da je riječ o lokaciji, površine cca 15.000m2, koja nije javna površina, već predstavlja vlasništvo kompanije Jadranski sajam. Svjesni svoje javne funkcije lokacija čini uređeni prostor koji predstavlja značajnu pješačku komunikaciju između obale i zaleđa. Ova osvijetljena i uređena površina, otvorena svim stanovnicima i turistima predstavlja i osnov za zadovoljavanje potreba velikog broja turista.
  9. Odgovor Opštine na argumentovane primjedbe koje smo iznijeli u javnoj raspravi ne odražava konstruktivan i iskren stav predlagača. Naime, svima je poznato da je imovina Jadranskog sajma pod višegodišnjim sporovima gdje je jedan od aktivnih aktera i Opština Budva, a bez konkretnih odštetnih zahtjeva. Istovremeno, Opština Budva, očito nezadovoljna postojećom planskom dokumentacijom, usvojila je odluke i utvrdila moratorijum na primjenu DUP-a Budva-Centar. U ambijentu koji je, prije svega kreirala Opština Budva, nije realno očekivati realizaciju investicija u kratkom roku, pa se kao nužnost nameće privremeno korišćenje prostora.

Smatram da je ovdje važno osvijetliti planski kreiran manipulativni ambijent u kojem Predsjednik Opštine Budva: neodgovorno, bez utemeljenja (planska regulativa) i bez odgovarajućih odluka SO Budva javno nudi investiciono partnerstvo a.d. Jadranski sajam, a istovremeno preduzima konkretne mjere (žalbe na upis svojine) i tako onemogućava investicionu aktivnost. Preduzete mjere od strane Opštine Budva suprotne su principima partnerstva koje podrazumijeva čvrste pravne temelje, profesionalno postupanje i izgrađeno povjerenje.

  1. Na kraju, treba istaći i socijalni momenat namjeravane akcije. Iako je riječ o desetinama učesnika sajamske manifestacije, rukovodstvo Opštine nije razmišljalo o posljedicama koje bi zabrana aktivnosti proizvela na njih i više stotina članova njihovih porodica.

 

S poštovanjem,

Rajko Bujković

Izvršni direktor

JADRANSKI SAJAM BUDVA