Ljiljana Golubovic, Institut za javno zdravlje Crne Gore

143

Ljiljana Golubović rođena je u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Stomatološki fakultet završila je u Sarajevu. U Institutu za javno zdravlje Crne Gore zaposlena je od njegovog osnivanja, 2001. godine.

Magistarski rad pod nazivom Procjena oralnog zdravlja dvanaestogodišnjaka u Crnoj Gori, odbranila je na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu 2004. godine i stekla zvanje magistra stomatoloških nauka.

Specijalistički staž iz socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva na Medicinskom fakultetu u Sarajevu završila je u oktobru 2012. godine.

U januaru 2013. godine uspješno je odbranila specijalistički rad na temu Evaluacija zdravstvene politike Crne Gore protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze i položila specijalistički ispit. U maju 2016. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu Znanje, stavovi i praksa u prevenciji karijesa kod djece u Crnoj Gori i percepcija korišćenja stomatološke službe, na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu i stekla zvanje doktora stomatoloških nauka.

Učestvovala je kao član istraživačkog tima u više značajnih naučno-istraživačkih projekata iz oblasti javnog zdravstva, aktivno je bila uključena u izradu nacionalnih dokumenata za Ministarstvo zdravlja Crne Gore i u poslove pripreme i implementacije projekata Ministarstva zdravlja, EMCDDA, UNDP-a, WHO, UNICEF-a u oblasti javnog zdravsta.

Učestvovala je na IV Kongresu stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem 2004. godine, Danima socijalne medicine – javnog zdravstva 2008. i 2009. godine i participirala i učestvovala u realizaciji brojnih seminara i treninga u oblasti javnog zdravlja.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova koji su predstavljeni na kongresim, simpozijumima i konferencijama i objavljeni u stučnim i naučnim časopisima.

Kao član istraživačkog tima i jedan od autora nacionalnih izvještaja učestvovala je u naučnim istraživanjima, između ostalih Evropskom školskom istraživanju o upotrebi alkohola i drugih droga u Crnoj Goru (ESPAD) 2008, 2011, 2015. godine i u ovoj godini ESPAD 2019. MNE, čija realizacija je u toku.