Saša Mijović, izvršni direktor NVO 4 Life

112
Foto: MINA

Saša Mijović, rođen 14. 08. 1973. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio u Podgorici. Oženjen je i otac dvoje djece. Trenutno je na studijama sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Jedan je od osnivača NVO 4 Life, predsjednik Skupštine i izvršni direktor organizacije. Pohađao je veliki broj treninga, obuka, seminara i konferencija u zemlji i svijetu vezanih za problem narkomanije, hepatitis i HIV/AIDS- a. Završio osnovni kurs psihoterapije TA (Tranksankcione analize). Učestvovao je u izradi velikog broja strateških dokumenata iz oblasti narkomanije na nacionalnom nivou i učestvovao u izradi zakona. Osam godina obavlja posao individualnog i grupnog terapeuta za zavisnike/ce od droga i drži edukativna predavanja na temu narkomanije širom Crne Gore. Takođe, isti posao je četiri godine obavljao i u KPD Spuž sa zavisnicima/ama zatvorenicima/ama na odsluženju kazne. Vodio više od 20 projekata domaćih i međunarodnih donatora. Koordinator je i rukovodilac programa psihosocijalne podrške porodicama zavisnika/ca od droga, programa psihosocijalne podrške, rehabilitacije i resocijalizacije zavisnika/ca od droga, psihosocijalne podrške osobama inficiranim hepatitisom C u Dnevnom Centru Nvo 4 Life, već osam godina neprekidno. Koordinator je projekta uspostavljanja Savjetovališta za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju. Učestvovao u izradi programa rehabilitacije i resocijalizacije zavisnika/ca od droga “Program 4 Life”. Pokrenuo, organizovao i koordinisao prve dvije godine (2013., 2014.) kampanju “Mjesec borbe protiv droge”. Bio je član Upravnog odbora DPNSEE (Mreža za politike droga u jugoistočnoj Evropi). Bio je član radne za izradu Zakona o uslovnoj slobodi i kazni rada u javnom interesu. Od 12. 05. 2016. član je Komisije za droge Ministarstva zdravlja Crne Gore. Autor je priručnika “Put zavisnika”. Koautor je studije “Položaj zavisnika/ca od droga u crnogorskom društvu”. U kontinuitetu učestvuje u kreiranju Izvještaja američkog State Department-a o stanju i napretku Crne Gore u području droga, kao i kreiranju Izvještaja o napretku Crne Gore ka članstvu u EU za poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava), dio koji se odnosi na poštovanje prava zavisnika/ca od droga i 24 (Pravda, sloboda i sigurnost), dio koji se odnosi na borbu protiv droga. Tri prethodne godine drži predavanja na temu zaštite od diskriminacije zavisnika/ca od droga u projektu obuke za državne službenike koje realizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Učestvovao je u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv droga u Crnoj Gori 2013-2020 i Akcionog plana. Lobirao je i vršio javno zagovaranje za izgradnju Centra za rehabilitaciju zavisnica od droga i kasnije bio dio tima zaduženog za realizaciju projekta izgradnje Centra. Lobirao, javno zagovarao i organizovao sastanke relevantnih subjekata za omogućavanjem liječenja zatvorenika/ca inficiranih hepatitisom C u zatvorima u Crnoj Gori, što je nakon toga i omogućeno. Lobirao je i vršio javno zagovaranje za omogućavanjem besplatne rehabilitacije i resocijalizacije zavisnicima/ama od droga u Centru na Kakarickoj gori, nakon čega je cijena smanjena sa 330 eura na 230 eura mjesečno, nakon čega je nastavio zagovaranje da bude besplatno. Pohađao je veliki broj obuka, seminara, treninga, konferencija u zemlji i svijetu. Osam godina vodi organizaciju koja je kredibilan i pouzdan partner svim subjektima koji se bave problemom narkomanije u zemlji i svijetu, organizacije koja je član vodećih mreža koje se bave politikama droga u svijetu. Organizacije koja je na konferenciji CDN u Beču od strane VNGOC pored 14 drugih organizacija iz cijelog svijeta predstavljena kao primjer dopre prakse i koja, kao takva, ostalima može poslužiti kao primjer kako treba raditi. Organizacije čiji je jedan član tima učestvovao u pripremi presjeka Pregleda na najvišem nivou za CND 2014. u odnosu na Političku deklaraciju i Plan akcije 2009. – 2019., kao i organizacije čiji program rehabilitacije i resocijalizacije je od strane vrhunskih međunarodnih eksperata iz oblasti droga ocijenjen kao program koji ispunjava najviše profesionalne standrade i kvalitet u radu.

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS